Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

AL.LEGACIONS AL PROJECTE DE DECRET OFERTA EDUCATICVA I PROCEDIMENT D’ADMISIÓ

El Partit Família i Vida dóna suport a les al·legacions a baix manifestades redactades per la millora del Projecte de Decret Oferta Educativa i Procediment d’Admissió.

Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

Departament d’Educació.

 

AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE DECRET OFERTA EDUCATIVA I PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

El senyor/la senyora …………………………………………………………………………………………………….., major d’edat, amb DNI núm. …………………………. en la seva qualitat de (marcar la que correspongui)

Titular/Representant Tit. Director/a Coordinador/a/Cap d’estudis o similar Professor/a Personal d’Administració o Serveis Pare/mare/tutor/a Persona interessada que no es troba en cap de les situacions anteriors amb domicili a ………………………………………………………………………………………, i amb adreça electrònica ……………………………………………
davant Vostè compareix i amb el degut respecte,

EXPOSA: Que dintre del termini atorgat a l’efecte per Edicte de 24 de gener de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya en tràmit al Departament d’Educació,

MANIFESTA

Aquest projecte de decret afecta de manera directa als drets constitucionals i estatutaris a l’educació, al d’elecció de centre docent que tenen els pares i les mares dels alumnes, i al de creació i direcció de centres docents.

La programació de l’oferta educativa ha de garantir simultàniament el dret a l’educació i la possibilitat d’escollir centre docent dins l’oferta de llocs escolars gratuïts, ja que aquesta llibertat no existeix verdaderament si aquell dret no està assegurat per a tothom. La programació ha de garantir també la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que propiciï la cohesió social.

Els pares tenen el dret fonamental d’escollir per als seus fills, el Centre Docent públic o privat, que respongui millor a les seves preferències; i els poders públics tenen l’obligació, dins les seves efectives possibilitats, de garantir l’exercici d’aquest dret d’elecció de Centre. El procés d’admissió d’alumnes en un Centre escolar sostingut amb fons públics, suposa necessàriament l’existència d’ una sol·licitud de plaça per part dels pares o tutors interessats en l’admissió, sense que en cap moment pugui pensar-se en adscripcions forçoses d’alumnes, ni en què l’Administració o les Comissions creades a l’efecte els destinin a un Centre determinat sense tenir en consideració la voluntat dels pares i mares.

El procediment de “selecció” de les sol·licituds presentades només es produeix en cas d’insuficiència de llocs escolars per atendre totes les sol·licituds presentades en un centre concret. Aquest procediment es fa d’acord amb els criteris prioritaris que la Llei estableix.

En els Centres Privats Concertats, el titular de cada centre és el responsable de dur a terme el procés d’admissió d’alumnes, i un cop acabat dit procés, donarà informació al Consell Escolar per tal que aquest òrgan de participació tingui ocasió de verificar el compliment de la normativa vigent. La gestió de les sol·licituds no pot derivar-se a altres òrgans o entitats diferent d’aquesta titularitat.

La programació de llocs que pretén fer el Decret modificarà concerts existents autoritzats, prèviament a la demanda que en puguin fer les famílies. Aquesta situació afectarà molt negativament a la conservació de les unitats i dels llocs de treball relacionats, amb independència de que la revisió posterior a les preinscripcions també incidiria sobre les unitats concertades i els llocs de treball.

Als òrgans de programació de llocs escolars s’ha de garantir la participació efectiva dels representants dels centres concertats, del seu personal docent i dels pares i mares dels alumnes. El 40% del sistema ha d’estar present en aquests òrgans.

El suport financer que l’administració ha de procurar a l’alumnat socioeconòmicament desfavorit no pot ser potestatiu en cap cas. Les polítiques compensatòries són obligatòries, i han de quedar clarament definides i garantides. No és proporcional que un decret que destina tanta atenció a combatre la segregació no dediqui més articulat a la política de mesures i accions compensatòries i a la seva garantia, i exigeixi als centres i a les famílies un esforç que no podran afrontar. El redactat no assegura els ajuts, és genèric i poc compromès en aquesta qüestió tan important.

Els pares no poden trobar obstacles econòmics a l’hora d’exercir el seu dret a elecció de centre. Exigim a l’Administració que, en compliment del mandat legal, doti el sistema d’un finançament suficient que garanteixi la gratuïtat de la plaça escolar als centres concertats i permeti els recursos suficients per escolaritzar els alumnes amb necessitats específiques i especials de suport educatiu.

Aquest projecte de Decret, en molts dels seus articles, no respecta els principis, preceptes legals i també la jurisprudència que s’hi relaciona en els procediments de programació de llocs escolars i en el règim d’admissió d’alumnes, i la imposició, contra la llei i la jurisprudència, d’un únic model d’organització escolar mixt. És intervencionista, dona un caràcter merament anecdòtic a la participació efectiva del representants dels centres concertats (titulars, personal docents, famílies) en la programació de llocs escolars, pren il·legalment les atribucions, competències i funcions de les titularitats dels centres concertats, també dels directors dels centres públics.

També el decret atribueix de facto a l’Administració la determinació i el destí dels llocs escolars, prescindint de la voluntat familiar; el control de les sol·licituds, la distribució de les sol·licituds fetes fora del calendari ordinari. Pretén alterar l’oferta amb caràcter previ, amb el greu perjudici del manteniment de llocs de treball en els centres concertats. Tot això són elements que han de modificar-se en interès del sistema educatiu i del Servei d’Educació de Catalunya.

Tampoc no garanteix polítiques compensatòries efectives. En aquest moment no hi ha cap previsió d’increment del finançament i pel contrari avancem en una nova normativa que vol combatre la segregació sense donar resposta a la seva primera i principal causa, l’infrafinançament públic de l’educació. Exigir més esforços econòmics als centres, com fa el projecte de Decret, en aquest context econòmic de l’ensenyament, l’únic que farà serà dificultar encara més el funcionament dels centres, tensionant més la situació.

Tot això ho fem constar, respectuosament i en compliment de l’exercici del dret a al·legar que contempla la normativa, amb la voluntat que, en modificar el text proposat en el sentit que aquí s’argumenta, el text pugui ajustar-se més bé a les prescripcions existents al nostre ordenament.

Signat                                                                                          Data: …………………………………………..

 

 

DNI: ……………………………………..

Deixa un comentari »

EL CONSELLER DE EDUCACIÓN SE REÚNE CON LA MASONERÍA PARA HABLAR DE LAICIDAD EN LA ESCUELA CATALANA

La Fundación Ferrer i Guàrdia organiza la jornada

“La aconfesionalidad al sistema escolar. Hacia un modelo de educación laica”

 

El conseller de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Bargalló participará este jueves, 19 de diciembre, de la jornada “La aconfesionalidad al sistema escolar. Hacia un modelo de educación laica” organizada por organizaciones de la masonería como es el caso de la Fundación Ferrer i Guàrdia y su presidente, Joan-Francesc Pont Clemente.

Pont se inició en la Logia Minerva-Lleialtat nº 1 (GLSE) en 1984, a la que pertenece sin interrupción desde entonces. Ha sido Gran Maestre Adjunto de la Gran Logia Simbólica Española y Venerable Maestro Fundador de la Logia Pedra Tallada nº 70 (GLSE). También ha sido presidente-coordinador del think tank masónico europeo COMALACE para el bienio 2014-2015 y fue Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo Masónico de España.

La participación del conseller en este foro sorprende por el laicismo agresivo que desarrolla la Fundació Ferrer i Guàrdia y sus organizaciones acólitas como Ateus de Catalunya. Pero, ya que la jornada está centrada en la educación laica y la aconfesionalidad del sistema escolar, hay que preguntarse qué entienden por educación laica y a qué tipo de entorno se está exponiendo el máximo representante de la educación en Cataluña.

¿Qué educación promueve la masonería catalana?

El Movimiento Laico y Progresista, otra variante del conglomerado constuído alrededor de la Fundación Ferrer i Guàrdia, impulsó en junio de 2010 un Pacto Nacional para la Laicidad, un pacto al que se sumó ERC y que llevaba en su propuesta electoral. Cabe recordar, que la masonería estuvo generosamente financiada por el Gobierno Tripartito del que formaba entonces parte ERC.

“Sabemos que la laicidad es, históricamente, una conquista. Como todo progreso democrático ha tenido que ser arrebatado de las garras del poder, a menudo conflictivamente. Pero la laicidad también es un valor democrático y para poder consolidarse necesita de una mayoría social que lo asuma como propio”, afirmaban entonces.

El conseller Josep Bargalló se reunirá con la masonería para hablar de laicidad

Además, se afirmaba: “Si de verdad pensamos que el pluralismo religioso es un aliado de la laicidad; si de verdad pensamos que la democracia avanza sumando mayorías; si de verdad pensamos que la razón y la pedagogía son las mejores armas contra el dominio de unas conciencias sobre las otras, bien tenemos que hacer el esfuerzo”.

“La laicidad -afirmaba ERC- constituye una ética civil, universalista e independiente de cualquier confesión o ideología. Sólo desde la laicidad, la libertad de pensamiento y el pluralismo se puede construir una sociedad libre y plenamente democrática”. Además, se consideraba que “la crisis económica de alcance global” y los retos que a su juicio planteaba: “el racismo y la intolerancia religiosa” “favorecer situaciones sociales conflictivas”.

Ahora la Fundación Ferrer Guardia ha organizado esta jornada que tendrá como participantes, además de a Joan-Francesc Pont y Josep Bargalló, a Silvia Luque, directora de la Fundación Ferrer Guardia, y a David Fernández, periodista y ex-Diputado en el Parlamento de Cataluña.

POR FORUM LIBERTAS

 

Deixa un comentari »

El Govern ultima el decret que retirarà el concert a escoles que segreguin per sexe

PER EL PERIÓDICO

L’escoles que separin nens i nenes perdran la inversió pública quan toqui renovar el finançament

Educació assumirà el control de l’oferta de places en els centres concertats per garantir l’equitat

Carlos Márquez Daniel

Botó Facebook Messenger

El Govern ultima el decret que retirarà el concert a escoles que segreguin per sexe

Ja fa temps que ho anuncia i sembla que finalment s’hi donarà forma legal. El Govern retirarà el concert a les escoles que segreguin per sexe, ja que aquesta mesura va «en contra dels valors educatius de Catalunya», segons assenyalen fonts del Departament d’Educació. Aquesta és una de les decisions que inclou el nou decret que regula les admissions i l’escolarització de l’alumnat. La norma inicia ara la seva tramitació jurídica i orgànica per entrar en vigor, diu el mateix portaveu, «com més aviat millor». Però assalta el dubte de si s’arribarà a temps a les matriculacions, que comencen al març. Al marge d’aquesta qüestió, el document segueix tots els preceptes marcats en el pacte contra la segregació escolar firmat el març passat i que reclama un sistema educatiu «més equitatiu i inclusiu».

Tal com ja es va anunciar el mes de juliol passat, la retirada de fons públics als centres que segreguin per qüestió de sexe es farà «de manera progressiva» i es tindrà en compte un «període de transitorietat». Això no significarà la immediata retirada dels concerts a aquestes escoles, ja que s’ha de respectar el contracte en vigor amb Educació. Secundària i infantil van actualitzar la seva relació amb el Departament el març del 2018, en plena aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya. Aquella decisió va afectar gairebé 2.000 centres i no va estar exempta de polèmica, ja que, precisament, es va renovar la cartilla a escoles que segreguen per sexes. El Ministeri d’Educació va assegurar llavors desconèixer les peculiaritats de cada cas, donant a entendre que s’havia donat tràmit sense gaires contemplacions a totes les peticions, que eren les mateixes que s’atenien des del 2010 després de l’aprovació de la llei d’educació de Catalunya.

Decisió en guaret

En el cas de l’etapa primària, el concert s’ha de renovar l’any que ve. I és allà on sorgeixen tots els dubtes. ¿Es retirarà el finançament quan es pugui o s’esperarà al pròxim curs? ¿S’intueix una allau de demandes per part de les escoles afectades? ¿I què passa amb les quotes escolars que Educació considerava excessives i que també suggerien la retirada del concert? A les primeres preguntes, la resposta és que el decret d’admissió sembla que només resol el ‘què’, però no el ‘com’. És a dir, que deixa clar que nens i nenes han d’estar barrejats, però no concreta les eines i el camí per retirar els fons públics si això no es compleix. Això s’haurà de concretar en el decret de concerts educatius que també s’està debatent per actualitzar-lo. Aquest mateix document haurà de resoldre la tercera qüestió, totes aquestes escoles que, com va avançar el mateix conseller Josep Bargalló fa alguns mesos, cobren «quotes excessives a les famílies».

Per combatre la segregació escolar, la conselleria té previst regular zones d’admissió «com unitats de gestió dels alumnes», en especial dels que tinguin necessitats especials o procedeixin de situacions econòmiques desfavorides. La normativa regularà les àrees d’escolarització com a unitats, cosa que hauria d’evitar que la distribució depengui de la demanda social. La planificació de l’oferta educativa és una cosa que òbviament ja es fa en el sistema públic. La novetat és que s’incorporarà a l’esmentat funcionament també les escoles concertades, que hauran d’organitzar les matrícules en funció del tipus de places que marqui Educació. El decret fixarà els criteris pels quals es delimitaran aquestes zones, on s’imposarà el criteri d’equitat escolar entre les escoles que integrin cadascun d’aquests cercles de proximitat. El Govern preveu obrir expedients disciplinaris a totes les escoles que incompleixin el nou reglament.

POR EL PERIÓDICO

Deixa un comentari »

Un repartiment més equitatiu per evitar guetos escolars: les claus del nou decret d’admissió

PER DIARI ARA

Educació exclou per primer cop els centres que separen nens i nenes de l’oferta de places

LAIA VICENS

El departament d’Educació ultima l’eina clau que ha de servir perquè el Pacte contra la Segregació Escolar passi de la teoria a la pràctica: un nou decret d’admissió que canviï els criteris d’entrada a l’escola per garantir l’equitat. Però ja ha passat més d’un any i mig des que el conseller d’Educació, Josep Bargalló, va anunciar aquesta mesura en seu parlamentària i el decret encara no ha vist la llum. Segons fonts del departament, l’estan estudiant els serveis jurídics i es batalla per aprovar-lo de seguida perquè els nous requisits s’apliquin a la preinscripció del curs 2020-21, però podria no arribar a temps.

Per fixar aquests nous requisits, que haurien d’assegurar una composició més equilibrada de tots els centres del departament –públics i concertats–, el departament ha fet seves les propostes que fa unes setmanes li va fer el Síndic de Greuges i que, a grans trets, suposen canvis de fons a l’hora de planificar l’oferta escolar. Aquests són els principals canvis:

1. Escolarització mixta

El decret estableix que els centres del servei d’educació de Catalunya (i això inclou públics i concertats) “no poden establir diferències en l’accés de l’alumnat per raó de gènere”. És el primer cop que un decret d’admissió inclou aquesta prohibició explícita, que vol garantir que tots els centres facin coeducació. Ara per ara, hi ha 14 centres concertats a Catalunya i vinculats a l’Opus Dei que separen nens i nenes a les aules, després que dos centres d’Igualada es fusionessin.

Això no vol dir que el decret serveixi per retirar els concerts a aquestes escoles –ho haurà de fer el decret d’escola concertada que també prepara el departament– però sí que és un avís: si no es garanteix l’escolarització mixta, el departament no inclourà aquestes places en l’oferta. La majoria d’aquests 14 centres que separen nens i nenes formen part d’un grup que es diu Institució Familiar d’Educació. Fonts d’aquest organisme han explicat a l’ARA que l’esborrany del decret “expressa una voluntat política i no té el consens de les patronals”, i es mostren “tranquils” perquè “jurídicament no té recorregut” i perquè el model “compta amb una àmplia demanda de les famílies”.

2. Públics i concertats, iguals d’entrada

El departament determinarà “tota l’oferta educativa anual de tots els centres”, tant dels públics com dels concertats. És un canvi clau. Fins ara només podia programar les places a l’escola pública, perquè els concerts es renoven cada quatre anys. A partir d’ara es podrà mirar gairebé grup per grup ofert i la pública i la concertada aniran al mateix sac. La idea és que això sigui una eina perquè els alumnes amb necessitats educatives especials (discapacitat, trastorns…) i específiques (situacions socioeconòmiques complexes) es puguin repartir per escoles i evitar la creació de centres gueto.

Al marge d’aquest decret d’admissió, el departament està treballant en el decret de centres concertats, que en principi preveu un finançament “asimètric” perquè els centres rebin diners en funció dels alumnes desafavorits que escolaritzin. Precisament per això –perquè no s’eliminen els concerts–, la CUP, USTEC i Fapac no van signar el Pacte contra la Segregació.

3. Protagonisme per als ajuntaments

La nova normativa preveu la creació de les taules locals de planificació –en molts casos ja n’hi ha, tot i que no estan regulades per lleis– perquè participin en la planificació de l’oferta de places. El departament vol que els municipis siguin “corresponsables” de la lluita contra la segregació escolar, i per això també es preveu ampliar les competències de les comissions de garanties d’admissió perquè puguin decidir si s’impedeix que algun centre desfavorit rebi alumnes a mig curs, el que es coneix com a matrícula viva.

Entre les funcions de les taules hi ha detectar els alumnes més vulnerables per poder reservar-los una plaça o regular les àrees d’escolarització, que seran les mateixes per als centres públics i per als concertats. El decret preveu, per exemple, que amb l’objectiu que no hi hagi centres gueto es puguin fer zones d’escolarització supramunicipals per compensar i evitar la concentració d’alumnat vulnerable en només uns centres.

4. Proporció màxima d’infants NESE

El Síndic va proposar ampliar els supòsits per considerar que un alumne està en una situació vulnerable. El cert és que hi ha confusió en la terminologia de les necessitats educatives especials i específiques i, per primer cop, el departament diferencia aquests dos tipus d’atenció: a partir d’ara les necessitats educatives especials faran referència als infants amb discapacitats (físiques o psíquiques), trastorns d’aprenentatge o malalties minoritàries, mentre que les necessitats educatives específiques correspondran a situacions socioeconòmiques o culturals desfavorides.

El decret preveu reservar places per a aquests alumnes i establir una proporció màxima d’infants en funció de les necessitats del centre i del territori (i no una reserva fixa, com passa ara). Això vol dir que una escola o un institut no podrà tenir més d’un 10% d’immigració o alumnat desafavorit que la mitjana de la seva zona escolar. “El sistema educatiu no pot canviar la segregació residencial, però no pot agreujar la segregació escolar”, afirmen al departament.

Ara bé, per això serà necessari anticipar-se en la detecció d’aquests infants, sobretot abans de P3 i 1r d’ESO. Les dades evidencien que ara no s’estan reservant prou places: hi ha 3.000 alumnes de P3 amb necessitats educatives específiques ara mateix, menys d’un 5% dels 70.000 matriculats, una xifra del tot irreal tenint en compte que prop dels 25% dels infants estan en risc de pobresa i, per tant, entrarien dins la definició de “necessitats educatives específiques”.

5. Motius socioeconòmics

Tant la llei d’educació de Catalunya com l’espanyola diuen que l’administració ha d’assegurar els recursos públics per “fer efectiva la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris”. Però cap escola és gratuïta del tot, tampoc les públiques: encara que no es pagui una quota mensual, sí que s’han d’abonar càrrecs com les excursions, els llibres de text, les colònies o els xandalls.

El síndic va demanar que el nou decret d’admissió asseguri els recursos públics per garantir que l’educació sigui gratuïta i que per a les activitats (colònies, excursions) o els serveis (menjador) que no tenen caràcter gratuït s’estableixin els “ajuts necessaris”. L’esborrany del departament preveu un criteri de “no exclusió” perquè cap alumne “amb dificultats per sufragar-ne el cost” sigui exclòs d’aquestes activitats, però no especifica qui ho pagarà, si el departament o els ajuntaments. Només diu que hi haurà el “suport de l’administració educativa”.

 

Deixa un comentari »

Educació decidirà el nombre de places que poden oferir els centres concertats

“EL DIARI DE L’EDUCACIÓ”

El Departament d’Educació tindrà la potestat de determinar l’oferta educativa de tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya, concepte que engloba l’escola pública i la concertada. Aquest punt, i el fet l’escolarització ha de ser mixta, són dues de les grans novetats del nou decret d’admissió, que s’espera aplicar aquest curs, en el marc del Pacte contra la Segregació.

El Departament d’Educació treballa a contrarellotge perquè el nou decret d’admissió de l’alumnat es pugui aprovar i començar a aplicar a partir d’aquest curs. Les propostes presentades per la comissió creada en el marc del Pacte contra la Segregació van arribar el passat mes d’octubre, més tard del que s’esperaven, i, segons fonts del Departament, s’han incorporat al 100% en l’articulat del decret. De fet, entre les actuacions anunciades en el moment de signar el pacte, el març d’aquest any, la primera de totes ja es referia al nou decret d’admissió. Ara el projecte es troba en mans dels serveis jurídics del Departament, d’aquí passarà al període d’audiència pública i al Consell Escolar, i més endavant a la Comissió Jurídica Assesora i al Consell Executiu. Es tramita per la via d’urgència, però no està garantit que s’hagi aprovat quan s’obri el període de preinscripcions per al curs 2020/21.

Entre les principals novetats que incorporarà el nou decret hi ha la potestat que passa a tenir el Departament en la programació de l’oferta educativa, no només de l’escola pública, sinó també de la concertada. En concret, el redactat diu que “el Departament d’Educació determina l’oferta educativa anual de tots els centres del Servei d’Educació de Catalunya, amb la participació dels ajuntaments i dels diferents actors educatius de l’àrea”. Fins ara, cada escola concertada fa la seva planificació i oferta de places, i en funció de la demanda decideix després el nombre de grups que obre. Les principals patronals del sector, així com les entitats de famílies amb més presència en aquest àmbit, formen part del Pacte, per la qual cosa cal suposar que, si més no, estan al corrent del contingut del projecte de decret.

Es considera escolarització equilibrada de l’alumnat “la situació en què la composició social de l’alumnat dels centres d’una mateixa àrea reflecteix l’heterogeneïtat social de la seva àrea d’escolarització”. En aquest punt, el decret recull una idea que el conseller Bargalló ha repetit molts cops des que va assumir el càrrec, i és que la segregació residencial no la pot resoldre l’escola.

Corresponsabilitat dels municipis

La participació de les administracions locals en tot aquest procés d’administració i distribució de l’alumnat es veu també molt reforçat pel nou text legal, segons asseguren les mateixes fonts. Així, amb el decret es crearan les taules locals de planificació educativa (que ja existeixen en alguns municipis, però no estan regulades), les quals seran, de fet, les que determinin la forma i l’abast d’aquesta oferta educativa (distribució de places, zonificació, etc). Amb això es vol ampliar la corresponsabilitat entre el Departament i els ajuntaments, si bé en cas de discrepància el Departament tindrà la darrera paraula.

El projecte de decret contempla també que aquestes taules locals de planificació creïn unitats de detecció d’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), i apliquin les mesures específiques per la lluita contra la segregació que el decret contempla però no obliga. Per exemple, el tancament de grups, la reducció del nombre màxim d’alumnes per grup en algun centre, o les limitacions a la proporció màxima d’alumnat amb NESE en cada grup, un altre dels aspectes que la comissió del Síndic considera clau en la lluita contra la segregació.

En el document de propostes presentat pel Síndic es considerava que l’alumnat amb NESE d’un grup ha de ser equivalent al percentatge d’aquest alumnat en una àrea d’escolarització si fos equilibrada, i que com a molt només ha de poder superar en un 10% aquesta proporció, una idea que recollirà fil per randa el decret. Ara bé, segons aquestes fonts, hi haurà un període transitori per poder assolir aquest objectiu, del qual s’està molt lluny a la major part de centres que avui pateixen els efectes de la segregació.

A banda, la nova norma també estableix nous procediments per evitar que els centres amb més complexitat s’omplin de matrícula viva, i per això es reforça el paper que exerceixen les comissions de garanties d’admissió, i estableix un itinerari més automàtic entre centres adscrits de primària i secundària. Aquestes comissions seran també les encarregades de determinar els eventuals casos de frau en el procés de preinscripcions. A banda, s’incorpora un nou criteri de desempat davant del supòsit d’excés de sol·licituds per un mateix centre. A més a més dels punts que dóna el criteri de família nombrosa o monoparental, també serà un criteri prioritari de desempat.

Escolarització mixta i renovació dels concerts

Un altre aspecte nou del decret figura ja en el primer dels 7 capítols en què està estructurat. Com a principi general del procediment d’admissió, el decret s’acull al principi de coeducació de la LEC per establir que “els centres integrats en el Servei d’Educació de Catalunya no poden establir diferències en l’accés de l’alumnat per raó de gènere”, i que per tant a partir de la seva entrada en vigor tot aquell centre que no practiqui una escolarització mixta no formarà part del Servei d’Educació de Catalunya. Per tant, com que no tindran aquesta consideració, les escoles que encara fan educació diferenciada no podran optar a la renovació dels seus concerts educatius,  quan arribi el moment de fer-ho. Els concerts de les etapes infantil i secundària van ser renovats el març de 2018, durant l’aplicació de l’article 155, mentre que l’any que ve s’han de renovar els concerts de primària. Per tant, a partir de l’entrada en vigor del decret d’admissió les renovacions dels concerts només podran ser pels centres privats que facin escolarització mixta (que són la majoria).

Un darrer aspecte important que incorpora el nou projecte de decret té a veure amb la informació que els centres faciliten a les famílies, per exemple en les jornades de portes obertes. El decret contemplarà sancions en el cas de “pràctiques informatives esbiaixades tendents a la selecció de l’alumnat”, com per exemple revelar la posició que atorguen al centre els resultats de les avaluacions externes o desincentivar la preinscripció d’un alumne amb NESE. Si casos com aquest es donen en un centre públic s’obrirà un expedient sancionador a la direcció i si es donen en un centre privat del Servei d’Educació correrà el risc de revocació del concert.

“EL DIARI DE L’EDUCACIÓ”

Deixa un comentari »

FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA INFORMA 02.12.2019 750

 

Fecc 750 02-12-2019 Pàg 1-2

Deixa un comentari »

Educació podrà decidir quantes places oferiran les escoles concertades

Educació podrà decidir quantes places oferiran les escoles concertades

Es canvien els criteris d’admissió per aconseguir una distribució més equitativa dels alumnes que tenen necessitats educatives especials entre els centres d’una mateixa zona
Iacma Monterde/Àgata Fàbregas  Actualitzat 
TEMA:
EDUCACIÓ
Es busca la distribució equitativa de l’alumnat (acn)

Canvis en el procés d’escolarització dels alumnes. El Departament d’Educació ja té enllestit el nou decret d’admissió, tal com preveia el Pacte Contra la Segregació Escolar. Un seguit de mesures per garantir una distribució més equitativa de l’alumnat. Entre les novetats, que no s’acceptarà que cap escola concertada segregui per sexe.

Fa un mes, el síndic va entregar al conseller un document amb 16 grans propostes fruit del Pacte Contra la Segregació Escolar, que ara s’han inclòs en el nou decret d’admissió, que el govern preveu aprovar al més aviat possible. L’objectiu és acabar amb les escoles que tenen una composició social que no es correspon amb la del seu entorn, de manera que tots els centres tan públics com concertats d’una mateixa zona tinguin una proporció equivalent d’alumnes nouvinguts o desafavorits.

Una de les novetats és que per primer cop s’introdueix l’obligació per a tots els centres, també els concertats, de garantir una escolarització mixta. Per tant, a aquells que separin els alumnes per raó de gènere no se’ls renovarà el concert.

Amb el nou decret, a més, el Departament passarà a programar tota l’oferta de places no només de les escoles públiques, sinó també de les concertades. És a dir, també decidirà quins grups de la concertada s’obren o es tanquen i no anirà en funció de la demanda. D’aquesta manera, asseguren, es podrà repartir més equitativament l’alumnat.

L’oferta es planificarà amb els ajuntaments i la comunitat educativa de cada municipi. Es revisaran les àrees d’escolarització i, amb una tasca de detecció prèvia, s’haurà de garantir que totes les escoles d’una mateixa àrea reflecteixin la realitat social de la zona. Per això s’estableix una proporció màxima d’alumnes amb necessitats educatives específiques per a cada centre. També s’adoptaran mesures per tal que els alumnes que arribin durant el curs quedin repartits equitativament entre escoles públiques i concertades.

Un altre dels canvis és que els alumnes de primària tindran garantida una plaça en algun dels instituts adscrits. Fins ara, només tenien prioritat.

https://www.ccma.cat/324/educacio-podra-decidir-quantes-places-oferiran-les-escoles-concertades/noticia/2968476/

Deixa un comentari »

¿AIXÍ ES GARANTEIX EL DRET I LA LLIBERTAT D’EDUCACIÓ QUE ESTABLEIX LA LLEI CATALANÀ?

 

Deixa un comentari »

8 DE DESEMBRE, LA IMMACULADA CONCEPCIÓ, PATRONA D’ESPANYA

8 DE DESEMBRE

LA IMMACULADA CONCEPCIÓ,

PATRONA D’ESPANYA

Deixa un comentari »

UNA MARXA PER LA VIDA

 

Imagen1

 

Penso que, darrerament, una bona part de les curses populars han perdut l´essència del seu glamour. Allò que hauria d´ésser una caminada serena i tranquil·la –en plena convivència– esdevé una competició on prima veure qui acaba primer. Sovint, el nucli vertebrador de les mateixes (com ara el suport a qualsevol patologia o el recapte de diners per a investigació) es pot esvair tristament.

No és aquest, però, el cas de la “V marxa familiar per la vida”. Tindrà lloc demà, al Parc de Vallparadís, a partir de dos quarts de dotze del migdia. Organitzada per “l´Associació per a la protecció de la família i la vida”, tindrà dues variants: una cursa infantil de mig quilòmetre i una d´adults,que arribarà als cinc… El diner de les persones inscrites (tan sols sis euros per família) es destinarà al suport de la “Casa Guadalupe per a la defensa de la vida”, de Sabadell.

Entenen que –per damunt de tot– cal defensar el nucli familiar com a element natural i fonamental de la nostra societat. A partir d´aquest axioma, creuen en el valor de l´esport com a element cohesionador. Prèviament, avantposen la tesi que “el treball més difícil del món és alhora el millor”: ésser pare/mare. Sembla fàcil de dir, però és dur.

De manera prioritària, volen promoure l´educació, el suport a la salut i la plena integració de les famílies en risc. Dissortadament, malgrat que la societat actual ha assolit forts avenços en confort, encara trobem casos on aquest esquema grinyola. Pot passar per raons de raça, provinença, cultura, creença religiosa, situació d´atur,  d´alguna enfermetat estigmatitzada.

Val a dir que la cursa s´ha anat consolidant en altres ciutats del nostre entorn geogràfic. Es duu a terme amb una samarreta el logo de la qual proclama que “la vida és la vida”. Considerant l´esdeveniment a nivell local, qualsevol gran ciutat com la nostra no deixa d´ésser una aliança de famílies. I una fusió de famílies i vides…de totes les vides.

Un cop explicat tot això succintament, tan sols em resta desitjar-los una matinal ben reeixida. Serà així si aconsegueixen mobilitzar el major nombre d´egarencs possible. Tant de bo que aquesta meva columna aporti algun petit bri de sorra en aquesta fita. Molta sort !

Per Josep Ballbè i Urrit

DIARI DE TERRASSA 19-10-2019

Deixa un comentari »