Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

Al Govern de la Generalitat i al Parlament, davant del referèndum convocat l’1 d’octubre de 2017.

 

En la societat, les persones encara que pensem de manera contrària ens regim per normes que garanteixen la convivència, el dret i la justícia.

La política ha de respectar la paraula donada, és a dir, el que es va acordar en la Constitució del 1978 i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el qual no és impediment per acordar mútuament nous canvis.

En el 1978, vàrem convenir en què el dret perquè convisquéssim tots en pau, s’assentava en la Constitució i en les lleis que d’ella s’emanaven, … que a uns els hi agradaven i a uns altres, no. I quan ha sorgit la controvèrsia, la justícia ha intervingut.

El Partit Família i Vida jurídicament es regeix pels seus estatuts de 2005 en el marc de les lleis vigents, la Constitució del 1978 i l’Estatut d’Autonomia.

Els Estatuts del Partit Família i Vida:

Article 1r “El Partit “Família i Vida” es regeix pel que disposa l’article 6 de la Constitució Espanyola, en la Llei 54/1978, del 4 de desembre, les altres disposicions legals vigents, els presents Estatuts i pels Reglaments que els desenvolupin “.

Article 2n “El Partit “Família i Vida” projecta la seva acció política sobre tot l’àmbit nacional”.

Article 3º “La fi del partit “Família i Vida” és la promoció de la defensa de la VIDA i la protecció dels drets i interessos de la FAMÍLIA. Per a això, participarà en el sistema democràtic dissenyat per la Constitució espanyola, tractant de conquerir la màxima quota de poder polític per qualsevol dels mecanismes habilitats per l’ordenament jurídic.

El Partit “Família i Vida” procura la protecció de la vida humana des del mateix moment de la concepció fins a la seva finalització per causes naturals, oposant-se a qualsevol interrupció intencionada de la vida durant aquest termini, especialment, l’avortament, l’eutanàsia i la pena de mort.

El Partit “Família i Vida” entén per FAMÍLIA aquella comunitat formada per un home i una dona units en matrimoni i els seus fills”.

Article 5è “El Partit “Família i Vida” no té ni vol tenir més fins que els indicats en l’article 3r, per la qual cosa definirà la seva posició en qualsevol camp sempre amb vista a la millor consecució dels dits fins. … En cap cas es podrà establir una aliança amb un partit que tingui fins oposats total o parcialment als de “Família i Vida”.

El Partit Família i Vida manifesta:

Primer, el seu rebuig a tot el que vagi contra la convivència, la Constitució del 1978 i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, recolza l’actual ordenament jurídic així com la legalitat vigent que garanteixen el dret, la justícia, la convivència i la pau. Per tant, actuar contra l’actual ordenament jurídic viola la convivència social.

Segon, reitera que com qualsevol altre partit polític, participa de l’acció política i vol assolir els seus fins, a través de la legalitat i de manera honesta i honrada i treballa perquè s’acati, compleixi i respecti la Constitució de 1978 en els articles 15 , 27, 32, … així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que en l’actualitat no es compleixen.

Junta Directiva Catalana PFiV

Al Govern de la Generalitat y al Parlament ante el referéndum convocado  el 1 de octubre de 2017.

En la sociedad las personas aunque pensemos de manera contraria nos regimos por normas que garantizan la convivencia, el derecho y la justicia.

La política ha de respetar la palabra dada, y por tanto en lo que se acordó en la Constitución 1978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y ello no es impedimento para acordar mutuamente nuevos cambios.

En 1978 convenimos que el derecho para que conviviésemos todos en paz, se asentaba en la Constitución y en las leyes que de ella emanasen,… que a unos les gustaran y a otros no. Y cuando ha surgido la controversia la justicia ha mediado.

El Partido Familia y Vida jurídicamente se rige por sus estatutos de 2005 en el marco del respeto a las leyes vigentes, Constitución de 1978 y Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Los Estatutos del Partido Familia y Vida:

Artículo 1º “El Partido “Familia y Vida” se rige por lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Española, en la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, las demás disposiciones legales vigentes, los presentes Estatutos y por los Reglamentos que los desarrollen”.

Artículo 2º “El Partido “Familia y Vida” proyecta su acción política sobre todo el ámbito nacional”.

Artículo 3º “El fin del Partido “Familia y Vida” es la promoción de la defensa de la VIDA y la protección de los derechos e intereses de la FAMILIA. Para ello, participará en el sistema democrático diseñado por la Constitución española, tratando de conquistar la máxima cuota de poder político por cualquiera de los mecanismos habilitados por el ordenamiento jurídico.

El Partido “Familia y Vida” procura la protección de la VIDA HUMANA desde el mismo momento de la concepción hasta su terminación por causas naturales, oponiéndose a cualquier interrupción intencionada de la vida durante ese plazo, en especial, el aborto, la eutanasia y la pena de muerte.

El Partido “Familia y Vida” entiende por FAMILIA aquella comunidad formada por un hombre y una mujer unidos en matrimonio y sus hijos”.

Artículo 5º “El Partido “Familia y Vida” no tiene ni quiere tener más fines que los indicados en el artículo 3º, por lo que definirá su posición en cualquier campo siempre en orden a la mejor consecución de dichos fines. … En ningún caso se podrá establecer una alianza con un partido que tenga fines opuestos total o parcialmente a los de “Familia y Vida”.

El Partido Familia y Vida manifiesta:

Primero su rechazo a todo lo que vaya contra la convivencia, la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña,  respeta, respalda el actual ordenamiento jurídico así como la legalidad vigente que garantizan el derecho, la justicia, la convivencia y la paz. Por tanto actuar contra el actual ordenamiento jurídico viola la convivencia social.

Segundo, reitera que como cualquier otro partido político, participa en la acción política y quiere alcanzar sus fines, a través de la legalidad de manera honesta, honrada y trabaja para que se acate, cumpla y respete la Constitución de 1978 en los artículos 15, 27, 32,… así como el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y que en la actualidad no se cumplen.

Junta Directiva Catalana PFyV

Deixa un comentari »