Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ CATALÀ FORA DE LA LLEI, ATACA LA LLIBERTAT DELS PARES I MARES

 

 

Nou model d’al·legacions perquè el Departament ha presentat un nou decret, en aquesta ocasió el decret de concerts.

En essència tots dos diuen el mateix:
– la programació passa per davant de el dret de les famílies a triar l’educació dels fills
– estableixen molts requisits – alguns d’ells contraris a la legislació actual – perquè una escola rebi concert.
– S’exigeix ​​molt però sense dotar econòmicament l’escola concertada tot i reconèixer l’infrafinançament a la qual està sotmesa.

Però per a cada decret necessitem la resposta contundent – en forma d’al·legacions – de les famílies de les més de 320.000 nens que escolaritza l’escola concertada.

Aquests decrets es presenten per a tràmits d’urgència perquè no hi hagi temps de presentar al·legacions. En aquesta ocasió fins i tot s’ha trobat una data perfecta (carnaval + festes de lliure disposició). Que el calendari no sigui un impediment!

La majoria d’escoles concertades de Catalunya estan en marxa. I nosaltres ens volem sumar a aquesta nova campanya de recollida d’al·legacions per superar les 150.000 al·legacions.

Segurament el conseller seguirà fent declaracions als mitjans – un terreny en el qual es mou molt bé – per dir novament el que tirarà endavant el decret encara que “entén perfectament les crítiques”. Sr. Bargalló 125.000 al·legacions en cinc dies no és una crítica és una allau social que manifesta el rebuig contundent a les seves polítiques.

Tots volem combatre la segregació escolar! I si ell volgués realment podria començar per aplicar la recomanació que fa el mateix Síndic a l’pacte contra la segregació la principal causa de la segregació és que l’educació no està ben finançada. Per això sorprèn que, mentrestant decret, no hi hagi ni un euro més per a la concertada. Pot ser això no interessa …

Per tant, ara toca fer un nou esforç per recollir al·legacions. I si amb tot això el Departament no rectifica o reobre la via de l’diàleg les famílies haurem de seguir insistint. L’escola concertada està més unida que mai i les famílies defensarem el nostre dret a triar l’educació dels nostres fills i filles.

Més informació.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/som-families-escola-concertada-252586

SR. DIRECTOR GENERAL D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

SR.
El senyor/la Senyora ………………………………………………………………….., major d’edat, amb DNI núm. …………………… amb domicili a ……………………………………………………………., i amb adreça electrònica ………………………………. davant VOSTÈ compareixen i amb el degut respecte, EXPOSA:

Que dins del termini fixat a l’Edicte de 14 de febrer de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regulen els concerts educatius en tràmit al Departament d’Educació, formula les següents

AL·LEGACIONS:

El projecte de decret supedita el concert a una programació anual de l’oferta educativa que podrà comportar la supressió d’unitats concertades abans què les famílies hagin pogut optar pel centre de la seva preferència. A més, imposa un únic model d’organització escolar mixt.
El concert té una durada i un nombre d’unitats d’acord amb el contracte signat entre l’escola i l’Administració. Retirar unitats concertades abans de poder fer l’oferta és un incompliment de les condicions del concert i una vulneració del dret dels pares i mares a triar escola. Aquesta revisió anticipada també suposa la desaparició de projectes educatius i posa en perill llocs de treball del personal que presta serveis al centre concertat.
La programació educativa ha d’harmonitzar els drets de pares i mares a triar escola, amb el dret de tots a una educació de qualitat. Cal eliminar del decret qualsevol previsió de retirada d’unitats abans del període de preinscripció, respectant l’oferta existent.

El Projecte de Decret estableix nous requisits a les escoles si volen mantenir el concert, que comporten necessàriament un increment de la despesa, però no existeix cap previsió d’aplicació econòmica que permeti fer front a aquestes noves condicions, que comportarà la retirada dels concerts o un increment de les aportacions que han de fer les famílies.

El nou decret preveu que les escoles concertades escolaritzin alumnat amb necessitats educatives específiques d’acord amb la mitjana dels altres centres de la seva zona educativa. També garantir a l’alumnat amb condicions socioeconòmiques desafavorides, durant el període de vigència extingit, l’accés equitatiu a les activitats complementàries, extraescolars i als serveis i escolaritzar alumnat amb domicili habitual a la zona educativa respectiva en una proporció no inferior al 60% en relació amb el nombre total d’alumnat del centre.
Si no es compleixen aquestes noves condicions, es produirà la retirada del concert, però s’imposen sense preveure aplicar la dotació econòmica que permeti al centre el compliment d’aquestes exigències.
Aquests requisits són un atzucac per a les escoles. Demanem l’aplicació de les mesures econòmiques adients per poder-les afrontar i per garantir que no incrementarà el cost de l’educació per a les famílies i que no es retiraran els concerts. I si no és possible, demanem la supressió d’aquests nous requisits.

El projecte de decret reconeix la manca de finançament de les escoles concertades, però no afronta la seva solució. Crea inseguretat i no resol l’infrafinançament.

La memòria econòmica del projecte de decret reconeix que el finançament que reben els centres concertats no cobreix la despesa que fan en conceptes necessaris i bàsics per al seu funcionament ordinari, i que les plantilles de professors també són insuficients. Aquesta manca d’inversió passa a cobrir-se per mitjà de les aportacions de les famílies. La memòria conclou que és necessari incrementar la dotació dels mòduls dels concerts educatius per arribar a la gratuïtat, però no estableix ni un calendari d’aplicació ni una consignació al pressupost que permeti una millora en el finançament de les escoles. És més, per a aquest any 2020 no s’ha contemplat cap partida econòmica al pressupost per atendre qualsevol millora en la dotació.
Demanem que el nou decret no s’aprovi fins que la comissió d’experts determini el cost de la plaça escolar i que, aleshores, contempli un calendari de finançament per a l’increment dels mòduls econòmics dels concerts educatius que garanteixi la gratuïtat, permeti fer efectius tots els principis que incorpora el nou decret i eviti que les famílies hagin de fer aportacions econòmiques per aquests conceptes.
Tot això ho fem constar, respectuosament amb la voluntat que s’atenguin aquestes al·legacions.

Signatura

Deixa un comentari »

AL.LEGACIONS AL PROJECTE DE DECRET OFERTA EDUCATICVA I PROCEDIMENT D’ADMISIÓ

El Partit Família i Vida dóna suport a les al·legacions a baix manifestades redactades per la millora del Projecte de Decret Oferta Educativa i Procediment d’Admissió.

Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

Departament d’Educació.

 

AL·LEGACIONS AL PROJECTE DE DECRET OFERTA EDUCATIVA I PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I COMUNITAT EDUCATIVA

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

El senyor/la senyora …………………………………………………………………………………………………….., major d’edat, amb DNI núm. …………………………. en la seva qualitat de (marcar la que correspongui)

Titular/Representant Tit. Director/a Coordinador/a/Cap d’estudis o similar Professor/a Personal d’Administració o Serveis Pare/mare/tutor/a Persona interessada que no es troba en cap de les situacions anteriors amb domicili a ………………………………………………………………………………………, i amb adreça electrònica ……………………………………………
davant Vostè compareix i amb el degut respecte,

EXPOSA: Que dintre del termini atorgat a l’efecte per Edicte de 24 de gener de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya en tràmit al Departament d’Educació,

MANIFESTA

Aquest projecte de decret afecta de manera directa als drets constitucionals i estatutaris a l’educació, al d’elecció de centre docent que tenen els pares i les mares dels alumnes, i al de creació i direcció de centres docents.

La programació de l’oferta educativa ha de garantir simultàniament el dret a l’educació i la possibilitat d’escollir centre docent dins l’oferta de llocs escolars gratuïts, ja que aquesta llibertat no existeix verdaderament si aquell dret no està assegurat per a tothom. La programació ha de garantir també la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que propiciï la cohesió social.

Els pares tenen el dret fonamental d’escollir per als seus fills, el Centre Docent públic o privat, que respongui millor a les seves preferències; i els poders públics tenen l’obligació, dins les seves efectives possibilitats, de garantir l’exercici d’aquest dret d’elecció de Centre. El procés d’admissió d’alumnes en un Centre escolar sostingut amb fons públics, suposa necessàriament l’existència d’ una sol·licitud de plaça per part dels pares o tutors interessats en l’admissió, sense que en cap moment pugui pensar-se en adscripcions forçoses d’alumnes, ni en què l’Administració o les Comissions creades a l’efecte els destinin a un Centre determinat sense tenir en consideració la voluntat dels pares i mares.

El procediment de “selecció” de les sol·licituds presentades només es produeix en cas d’insuficiència de llocs escolars per atendre totes les sol·licituds presentades en un centre concret. Aquest procediment es fa d’acord amb els criteris prioritaris que la Llei estableix.

En els Centres Privats Concertats, el titular de cada centre és el responsable de dur a terme el procés d’admissió d’alumnes, i un cop acabat dit procés, donarà informació al Consell Escolar per tal que aquest òrgan de participació tingui ocasió de verificar el compliment de la normativa vigent. La gestió de les sol·licituds no pot derivar-se a altres òrgans o entitats diferent d’aquesta titularitat.

La programació de llocs que pretén fer el Decret modificarà concerts existents autoritzats, prèviament a la demanda que en puguin fer les famílies. Aquesta situació afectarà molt negativament a la conservació de les unitats i dels llocs de treball relacionats, amb independència de que la revisió posterior a les preinscripcions també incidiria sobre les unitats concertades i els llocs de treball.

Als òrgans de programació de llocs escolars s’ha de garantir la participació efectiva dels representants dels centres concertats, del seu personal docent i dels pares i mares dels alumnes. El 40% del sistema ha d’estar present en aquests òrgans.

El suport financer que l’administració ha de procurar a l’alumnat socioeconòmicament desfavorit no pot ser potestatiu en cap cas. Les polítiques compensatòries són obligatòries, i han de quedar clarament definides i garantides. No és proporcional que un decret que destina tanta atenció a combatre la segregació no dediqui més articulat a la política de mesures i accions compensatòries i a la seva garantia, i exigeixi als centres i a les famílies un esforç que no podran afrontar. El redactat no assegura els ajuts, és genèric i poc compromès en aquesta qüestió tan important.

Els pares no poden trobar obstacles econòmics a l’hora d’exercir el seu dret a elecció de centre. Exigim a l’Administració que, en compliment del mandat legal, doti el sistema d’un finançament suficient que garanteixi la gratuïtat de la plaça escolar als centres concertats i permeti els recursos suficients per escolaritzar els alumnes amb necessitats específiques i especials de suport educatiu.

Aquest projecte de Decret, en molts dels seus articles, no respecta els principis, preceptes legals i també la jurisprudència que s’hi relaciona en els procediments de programació de llocs escolars i en el règim d’admissió d’alumnes, i la imposició, contra la llei i la jurisprudència, d’un únic model d’organització escolar mixt. És intervencionista, dona un caràcter merament anecdòtic a la participació efectiva del representants dels centres concertats (titulars, personal docents, famílies) en la programació de llocs escolars, pren il·legalment les atribucions, competències i funcions de les titularitats dels centres concertats, també dels directors dels centres públics.

També el decret atribueix de facto a l’Administració la determinació i el destí dels llocs escolars, prescindint de la voluntat familiar; el control de les sol·licituds, la distribució de les sol·licituds fetes fora del calendari ordinari. Pretén alterar l’oferta amb caràcter previ, amb el greu perjudici del manteniment de llocs de treball en els centres concertats. Tot això són elements que han de modificar-se en interès del sistema educatiu i del Servei d’Educació de Catalunya.

Tampoc no garanteix polítiques compensatòries efectives. En aquest moment no hi ha cap previsió d’increment del finançament i pel contrari avancem en una nova normativa que vol combatre la segregació sense donar resposta a la seva primera i principal causa, l’infrafinançament públic de l’educació. Exigir més esforços econòmics als centres, com fa el projecte de Decret, en aquest context econòmic de l’ensenyament, l’únic que farà serà dificultar encara més el funcionament dels centres, tensionant més la situació.

Tot això ho fem constar, respectuosament i en compliment de l’exercici del dret a al·legar que contempla la normativa, amb la voluntat que, en modificar el text proposat en el sentit que aquí s’argumenta, el text pugui ajustar-se més bé a les prescripcions existents al nostre ordenament.

Signat                                                                                          Data: …………………………………………..

 

 

DNI: ……………………………………..

Deixa un comentari »