Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

Al Govern de la Generalitat i al Parlament, davant del referèndum convocat l’1 d’octubre de 2017.

 

En la societat, les persones encara que pensem de manera contrària ens regim per normes que garanteixen la convivència, el dret i la justícia.

La política ha de respectar la paraula donada, és a dir, el que es va acordar en la Constitució del 1978 i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el qual no és impediment per acordar mútuament nous canvis.

En el 1978, vàrem convenir en què el dret perquè convisquéssim tots en pau, s’assentava en la Constitució i en les lleis que d’ella s’emanaven, … que a uns els hi agradaven i a uns altres, no. I quan ha sorgit la controvèrsia, la justícia ha intervingut.

El Partit Família i Vida jurídicament es regeix pels seus estatuts de 2005 en el marc de les lleis vigents, la Constitució del 1978 i l’Estatut d’Autonomia.

Els Estatuts del Partit Família i Vida:

Article 1r “El Partit “Família i Vida” es regeix pel que disposa l’article 6 de la Constitució Espanyola, en la Llei 54/1978, del 4 de desembre, les altres disposicions legals vigents, els presents Estatuts i pels Reglaments que els desenvolupin “.

Article 2n “El Partit “Família i Vida” projecta la seva acció política sobre tot l’àmbit nacional”.

Article 3º “La fi del partit “Família i Vida” és la promoció de la defensa de la VIDA i la protecció dels drets i interessos de la FAMÍLIA. Per a això, participarà en el sistema democràtic dissenyat per la Constitució espanyola, tractant de conquerir la màxima quota de poder polític per qualsevol dels mecanismes habilitats per l’ordenament jurídic.

El Partit “Família i Vida” procura la protecció de la vida humana des del mateix moment de la concepció fins a la seva finalització per causes naturals, oposant-se a qualsevol interrupció intencionada de la vida durant aquest termini, especialment, l’avortament, l’eutanàsia i la pena de mort.

El Partit “Família i Vida” entén per FAMÍLIA aquella comunitat formada per un home i una dona units en matrimoni i els seus fills”.

Article 5è “El Partit “Família i Vida” no té ni vol tenir més fins que els indicats en l’article 3r, per la qual cosa definirà la seva posició en qualsevol camp sempre amb vista a la millor consecució dels dits fins. … En cap cas es podrà establir una aliança amb un partit que tingui fins oposats total o parcialment als de “Família i Vida”.

El Partit Família i Vida manifesta:

Primer, el seu rebuig a tot el que vagi contra la convivència, la Constitució del 1978 i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, recolza l’actual ordenament jurídic així com la legalitat vigent que garanteixen el dret, la justícia, la convivència i la pau. Per tant, actuar contra l’actual ordenament jurídic viola la convivència social.

Segon, reitera que com qualsevol altre partit polític, participa de l’acció política i vol assolir els seus fins, a través de la legalitat i de manera honesta i honrada i treballa perquè s’acati, compleixi i respecti la Constitució de 1978 en els articles 15 , 27, 32, … així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que en l’actualitat no es compleixen.

Junta Directiva Catalana PFiV

Al Govern de la Generalitat y al Parlament ante el referéndum convocado  el 1 de octubre de 2017.

En la sociedad las personas aunque pensemos de manera contraria nos regimos por normas que garantizan la convivencia, el derecho y la justicia.

La política ha de respetar la palabra dada, y por tanto en lo que se acordó en la Constitución 1978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y ello no es impedimento para acordar mutuamente nuevos cambios.

En 1978 convenimos que el derecho para que conviviésemos todos en paz, se asentaba en la Constitución y en las leyes que de ella emanasen,… que a unos les gustaran y a otros no. Y cuando ha surgido la controversia la justicia ha mediado.

El Partido Familia y Vida jurídicamente se rige por sus estatutos de 2005 en el marco del respeto a las leyes vigentes, Constitución de 1978 y Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Los Estatutos del Partido Familia y Vida:

Artículo 1º “El Partido “Familia y Vida” se rige por lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Española, en la Ley 54/1978, de 4 de diciembre, las demás disposiciones legales vigentes, los presentes Estatutos y por los Reglamentos que los desarrollen”.

Artículo 2º “El Partido “Familia y Vida” proyecta su acción política sobre todo el ámbito nacional”.

Artículo 3º “El fin del Partido “Familia y Vida” es la promoción de la defensa de la VIDA y la protección de los derechos e intereses de la FAMILIA. Para ello, participará en el sistema democrático diseñado por la Constitución española, tratando de conquistar la máxima cuota de poder político por cualquiera de los mecanismos habilitados por el ordenamiento jurídico.

El Partido “Familia y Vida” procura la protección de la VIDA HUMANA desde el mismo momento de la concepción hasta su terminación por causas naturales, oponiéndose a cualquier interrupción intencionada de la vida durante ese plazo, en especial, el aborto, la eutanasia y la pena de muerte.

El Partido “Familia y Vida” entiende por FAMILIA aquella comunidad formada por un hombre y una mujer unidos en matrimonio y sus hijos”.

Artículo 5º “El Partido “Familia y Vida” no tiene ni quiere tener más fines que los indicados en el artículo 3º, por lo que definirá su posición en cualquier campo siempre en orden a la mejor consecución de dichos fines. … En ningún caso se podrá establecer una alianza con un partido que tenga fines opuestos total o parcialmente a los de “Familia y Vida”.

El Partido Familia y Vida manifiesta:

Primero su rechazo a todo lo que vaya contra la convivencia, la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña,  respeta, respalda el actual ordenamiento jurídico así como la legalidad vigente que garantizan el derecho, la justicia, la convivencia y la paz. Por tanto actuar contra el actual ordenamiento jurídico viola la convivencia social.

Segundo, reitera que como cualquier otro partido político, participa en la acción política y quiere alcanzar sus fines, a través de la legalidad de manera honesta, honrada y trabaja para que se acate, cumpla y respete la Constitución de 1978 en los artículos 15, 27, 32,… así como el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y que en la actualidad no se cumplen.

Junta Directiva Catalana PFyV

Anuncis
Deixa un comentari »

CARTA DE PFyV AL CONGRESO DE DIPUTADOS

Sr. Dña. Ana Pastor:

Desde el Partido Familia y Vida en Cataluña nos dirigimos a la Presidenta del Congreso para exponer la situación electoral que vivimos muchas personas en Cataluña.

El pasado 20 de diciembre de 2016 y a petición nuestra, el Partido Familia y Vida en Cataluña fue recibido por  la Comisión de Peticiones del Parlament  y expusimos, la necesidad de que Cataluña cuente con una ley electoral propia, para que el electorado, los candidatos y los partidos -todos los partidos puedan presentarse en igualdad de condiciones-.

Cataluña es la única comunidad, que carece de ley electoral propia, y por tanto obligada a regirse por la ley electoral española.

La propuesta que hicimos al Parlament es que legisle una ley electoral propia, igual a la ley electoral española previa a la modificación de enero de 2011, que obliga a los partidos sin representación a recoger avales, algo que permitiría la participación ciudadana y facilitaría que los partidos sin representación no tuvieran que recoger avales.

La respuesta de la Comisión de Peticiones: Ahora la ley electoral no se abordara dada la dificultad de ponerse de acuerdo los distintos partidos políticos en el Parlament ya que estamos inmersos en el proceso constituyente.

Ahora nos dirigimos al Congreso de Diputados: Somos muchos los catalanes que se nos discrimina en nuestra tierra de manera injusta porque no tenemos representantes en el Parlament, por tanto no nos podemos sentir representados por los partidos del Parlament.

Si bien, sí que los partidos sin representación estamos acogidos a la vigente ley de partidos, pero  sin  poder presentarnos a las elecciones autonómicas en igualdad de condiciones que el resto de españoles, ni como candidatos, ni ejercer el derecho a sufragio en igualdad de condiciones que el resto de las Comunidades Autónomas, en que se puede ser candidato y ejercer el derecho de sufragio según su afinidad a un partido u otro. A los ciudadanos se nos impide el ejercicio del sufragio en base a haber  o no haber alcanzado un número de avales, cuando a los otros partidos no se les exige y sus candidatos pueden ser votados y su electorado los puede escoger.

Proponemos al Congreso de Diputados que modifique la ley electoral española para que TODOS los catalanes en unas elecciones autonómicas catalanas podamos ser elegidos en igualdad de condiciones y evitar la discriminación y la injusticia a que estamos sometidos.

Por todo ello solicitamos una reunión para exponer personalmente este agravio comparativo.

Sin otro particular.

Cordialmente,

Josep Carreras García, secretario

Partit Família i Vida a Catalunya

Deixa un comentari »

Así es Lasso el candidato provida que puede enterrar el socialismo bolivariano en el Ecuador de Correa

Deixa un comentari »

Proposta pel president i consellers per aturar l’avortament

LLIURAMENT DE LA CARTA AL PRESIDENT I CONSELLERS PER ATURAR L’AVORTAMENT

 

Ens adrecem a vostè per posar en el seu coneixement, que a la nostra Catalunya, durant el 2014 vàrem tenir 19.181 avortaments  i en el 2015, han estat 18.442.

És necessari deixar d’apel·lar a la majoria electoral per defensar “el dret a l’avortament”, i defensà  el dret a la vida. El bebè gestant te TOT el dret sobre el seu propi cos, com la mare.

A la nostra societat i en concret  a Catalunya mai ha estat costum aquesta pràctica de l’avortament. Els catalans far anys que van aprendre a respectar la vida humana, a més, el TC, en sentència de 1985, va assenyalar que la vida del nasciturus -el que naixerà- és un bé jurídic que l’Estat té l’obligació de protegir, l’ésser humà concebut i encara no nascut és subjecte de dret, de la mateixa manera que tots sabem que el natus, l’ésser humà concebut i nascut és subjecte de dret.

Li preguem, que faci quelcom per evita la practica de l’avortament i que protegeixi  els catalans concebuts i no nascuts, els éssers humans més indefensos de la nostra Catalunya, els no nascuts li agrairan i el bé comú és farà realitat.

Nosaltres ens posem una vegada més a disposició del govern per evitar  aquesta pràctica i trobar alternatives. Cal potenciar la formació. Cal informar a les mares i familiars amb naturalitat de la situació en la que es troben i de les conseqüències futures de la seva decisió. Cal buscar ajut en alguna de les múltiples organitzacions de recolzament que les animaran i ajudaran econòmicament si cal, per tal de seguir endavant amb la gestació.

Li entreguem un exemplar del Manual de Bioètica pels Joves de la Fundació Jérôme Lejeune per si pot ser-li d’interès.

Partit Família i Vida a Catalunya

Deixa un comentari »

Cloacas de la política. Votar con la nariz tapada

Por Daniel Arasa, 23 de junio de 2016

Las conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso va a tener graves consecuencias políticas, pero ¿y los aspectos éticos?

 

Imagen 04072016

Escribo esto cuando aún no se ha producido un desenlace en el escándalo suscitado de las conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso. Ha sido la explosión y punto álgido de la campaña electoral. No tengo dudas de que el asunto va a tener graves consecuencias políticas, pero como considero más importantes los aspectos éticos que los directamente políticos puedo abordarlo, sean cuales fueren las consecuencias políticas tanto en los resultados electorales del 26 de junio como en el proceso soberanista catalán o en el futuro de los implicados en el caso.

Se han producido, en mi opinión, gravísimas vulneraciones éticas. El hecho ha puesto en evidencia que se intenta fabricar dossiers que pudieran incriminar a líderes catalanes partidarios de la independencia. Esto se vio ya en los casos de Artur Mas y de Xavier Trías, a quienes se les imputaron supuestas cuentas millonarias en el extranjero que resultaron totalmente falsas. Alguien del mundo policial había fabricado unos dossiers falsos. De la conversación grabada y dada a conocer ahora se ha visto con claridad cómo hurgaban intentando incriminar a familiares de Oriol Junqueras, presidente de ERC. Es obvio que no han encontrado nada porque la conversación tuvo lugar hace dos años.

Aparte de los aspectos políticos y la agresión al Estado de Derecho, es de enorme gravedad ética. Es lógico que desde el Estado se intente frenar el independentismo en Cataluña, y seguramente si no lo hiciera quien gobernara en España actuara mal porque una función básica para él debe ser mantener la unidad del país, pero solo puede hacerse en base a argumentos políticos, económicos, sociales, culturales… e intentar vencer al independentismo en las urnas. Pero en modo alguno en base al uso de las “cloacas” del Estado, con personas sin ninguna ética, capaces de fabricar mentiras que destruyan a otros.

Quien se sumerge en las alcantarillas queda manchado. Al final esto le ha ocurrido al ministro. Lo usado contra otros se ha vuelto contra él.

Pero las vulneraciones éticas no son solo del ministro y del director de la Oficina Antifraude. ¿Quién ha grabado tal conversación en el despacho del ministro? Obviamente, no había una intención altruista en quien lo haya hecho. No cabe duda que el objetivo era perverso, de quien sea, para utilizarlo en contra de quien haga falta.

Suscita, además, la duda de que se habrán grabado otras muchas conversaciones. ¿Piensan que se hayan podido grabar reuniones muy confidenciales sobre temas de terrorismo, por ejemplo?

Y, si estas conversaciones fueron grabadas hace dos años, ¿por qué han salido a la luz a cinco días de las elecciones? Si está muy bien que se denuncien abusos y despropósitos como el producido era normal que hubiera salido en otro momento. Nadie puede dudar del interés explícito de quien lo ha filtrado ahora en perjudicar no solo a los dos implicados sino también al presidente del Gobierno y en conjunto, al Partido Popular. Muy bien diseñado como estrategia política y mediática, pero, indudablemente, levanta dudas sobre el perfil ético de quien lo haya hecho.

Y, a partir de lo conocido, todos los partidos y buena parte de los medios de comunicación se han lanzado como buitres para aprovechar la carroña.

Resulta deplorable la política en España. Empezando por el partido del Gobierno en funciones y terminando con los demás, sean españolistas o catalanistas independentistas. No teníamos bastante con tantos casos de corrupción, con la degradación en mucha actuación política y con la eclosión de populismos muy peligrosos para que se sumaran las alcantarillas del Estado.

A las puertas de las elecciones del próximo domingo, es más patente que nunca que hay que ir a votar, porque es un deber, con una gran pinza en la nariz.

Daniel Arasa, periodista

Deixa un comentari »