Partit Família i Vida

Web del partit Família i Vida a Catalunya

Eleccions Catalanes del 14 de febrer de 2021 i suspensió de la convocatoria del 30 de maig

La Junta Electoral Provincial de Barcelona exclou el Partit Família i Vida de les eleccions de el 14 de febrer de 2021 per la falta de 4.195 avals i que exigeix ​​la legislació catalana diferent del resta d’Espanya.

En resposta a l’acord adoptat per la Junta Electoral Provincial de Barcelona avui 2021.01.19, comunicat a el Partit Família i Vida a les 21h presentem queixa davant aquesta mateixa Junta Electoral Provincial per les raons següents:

-El TSJC ha deixat sense efecte el Decret d’ajornament de les eleccions a Parlament de Catalunya.

-Hi ha una situació de pandèmia aguditzada trobant-nos en el moment de més risc des de l’inici de la mateixa tant en nombre de contagiats, i en nombre de defuncions per la Covid-19.

Hi ha un Estat d’Alarma justificat, declarat amb efectes fins al maig d’aquest any.

Conclusió: No es pot exigir a cap partit polític que per la seva participació en les eleccions contravingui els dos fets citats posant en risc la salut i la vida dels que avalin la seva participació ni dels que sol·liciten tals avals. Això és contrari als principis constitucionals arts. 15; 17; 20.2; 23.1 i 2; 23.1 i 2:
ÉS INADMISSIBLE LA DISCRIMINACIÓ RESPECTE DE LA SITUACIÓ D’ALTRES COMUNITATS AUTÓNIOMAS ON ELS ELECTORS I ELEGIBLES NO HAN DE POSAR EN RISC LA SEVA SALUT I / O LA SEVA VIDA PER MITJÀ TAL SISTEMA D’AVALS.

PARTIT FAMÍLIA I VIDA

Pau Sanfeliu Arboix, representant davant aquesta Junta Electoral de Barcelona.

info@partidofamiliayvida.es

Deixa un comentari »

Suspensió electoral Catalana del 14 de febrer de 2021 i convocatòria pel 30 de maig

DON JOSÉ MARIN RILLO, SECRETARIO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL
DE BARCELONA
CERTIFICO: Que en la sesión del día 16 de enero de 2021, esta Junta Electoral Provincial ha adoptado el acuerdo que copiado es del tenor literal siguiente ACUERDO DE LA JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BARCELONA como
consecuencia del Decret 1/2021, de 15 de enero de 2021.
El día 16 de enero de 2021 se ha publicado en el DOGC el Decret 1/2021, de 15 deenero de 2021, por el que:
1. Se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlament de Catalunya convocadas para el día 14 de febrero de 2021, debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por la COVID-19.
2. Se decreta que las elecciones la Parlament de Catalunya se convocaran para que tengan lugar el día 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en Catalunya y con la deliberación previa del Govern de la Generalitat de Catalunya.
ACUERDO:
1. Los integrantes de la Junta Electoral Provincial de Barcelona abajo firmantes acuerdan dar por concluida la actividad de esta Junta Electoral.
2. Notifíquese el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos intervenientes y a la Junta Electoral Central.
Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste y surta los efectos oportunos se expide la presente en Barcelona a 16 de enero de 2021.
EL SECRETARIO DE LA JUNTA

Els agraïm la seva tasca. Quedem a la seva disposició Partit Família i Vida

Deixa un comentari »

Programa – Eleccions Catalanes 14-02-2021

Agraïm a tots els candidats / es que han fet possible la presentació de la candidatura de PFiV a les eleccions catalanes del 2021.02.14 en el dia d’ahir 2021.01.11.

Gràcies!

PROGRAMA ELECTORAL

PARA TI,  ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE?
VOTA, FAMILIA Y VIDA

SÍ A LA VIDA

Respetaremos la ley y el derecho natural a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Todos tienen derecho a la vida.

Reivindicamos el derecho a la vida por encima del “derecho a abortar”.

Reivindicamos la ley electoral que garantice la participación en igualdad entre catalanes evitando la discriminación vigente desde 2011.

Ayudaremos a las familias a tener los hijos que deseen. En la actualidad la tasa de natalidad se sitúa en 1,1 hijos por mujer cuando debería ser 3 para garantizar el relevo generacional.

Exigiremos que en los centros de planificación familiar se informe a las embarazadas sobre las alternativas y consecuencias del aborto.

Impulsaremos políticas pro-vida como la adopción para reducir el aumento de abortos. En Cataluña se practicaron 21.015 abortos en 2018 frente a los 19.686 de 2017

Facilitaremos a los adolescentes formación en educación sexual y afectividad, siempre con el consentimiento de los padres.

SÍ AL BÉ COMÚ

Impulsarem l’Estat de Benestar en l’actualitat trencat.

Promourem la plena ocupació perquè les famílies visquin dignament.
Impulsarem un projecte d’habitatges per als joves.

Reduirem la despesa en l’administració pública eliminant les duplicitats.

Baixarem els impostos. Reduirem l’endeutament.
Garantirem una despesa pública responsable.
Garantirem que les subvencions compleixin la finalitat per a la qual han estat concedides.

Promourem l’assistència i la inserció social de les víctimes de la pobresa i l’exclusió social.

Rehabilitarem social i laboralment a les persones marginades i sense recursos.

SÍ A LA LIBERTAD DE EDUCACIÓN

Promoveremos la libertad de educación.

Ofreceremos a los padres la formación necesaria para acompañar a sus hijos en las diferentes etapas de la vida.

Invertiremos en Investigación + Desarrollo + Innovación en la universidad, en el sector industrial y empresarial.
Trabajaremos por una Cataluña más sostenible y ecológica.

Garantizaremos la educación pública de calidad basada en valores.

Respetaremos el ideario de los padres en las aulas, evitando el adoctrinamiento ideológico.

Estableceremos mecanismos de ayuda y apoyo a los alumnos y las familias en los casos de fracaso escolar y problemas de integración social.

Respetaremos los fundamentos culturales de Cataluña.

SÍ A LA FAMÍLIA

Impulsarem el mandat de la Unió Europea en polítiques pro-família, reforçant la família formada per un home i una dona, els quals, units en matrimoni, són la comunitat natural i el millor lloc per educar els nens.

Afavorirem amb mesures fiscals i econòmiques a les dones que lliurement opten per desenvolupar la seva tasca professional a casa seva.

Promourem la mediació per a les famílies en perill de ruptura, afavorint la resolució de conflictes i preservant la unitat familiar.

Fomentarem mesures per conciliar la vida laboral i familiar.
Davant les iniciatives legislatives que es promoguin, es buscarà sempre la defensa de la família i la vida sense excepció ..

Deixa un comentari »